2018-11-13
Marynarski Fundusz Renty Chorobowej Organizacji Marynarzy Kontraktowych
Chcielibyśmy poinformować o uruchomieniu kolejnego serwisu pomocowego dla marynarzy należących do Organizacji Marynarzy Kontraktowych.

Fundusz jest przeznaczony na udzielanie długoterminowych okresowych rent chorobowych dla marynarzy w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej.

Osobami uprawnionymi do korzystania z Marynarskiego Funduszu Renty Chorobowej są marynarze,  spełniający łącznie następujące warunki:

1.     Którzy należą do Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ S i legitymują się co najmniej 12 miesięcznym nieprzerwanym okresem przynależności do OMK, mają na bieżąco uregulowane składki członkowskie oraz nie posiadają zaległości wobec Związku.

2.     Którzy przedstawią:

a.       aktualne świadectwo zdrowia marynarza wydanego przez lekarza medycyny pracy stwierdzające trwałą lub czasową niezdolność do pracy na morzu,

b.      aktualną dokumentację medyczną stwierdzającą zły stan zdrowia oraz,

c.       dokumenty przedstawiające aktualną sytuację materialną i zobowiązania finansowe.

3.    Których niezdolność do pracy na morzu powstała w okresie przynależności do OMK NSZZ S

4.    .Którym nie przysługują i nie otrzymują innych środków finansowych lub zasiłków pieniężnych.

5.     Którzy wypełnią wniosek o przyznanie renty z Marynarskiego Funduszu Renty Chorobowej.

Generalną zasadą, jaką Zarząd Marynarskiego Funduszu Renty Chorobowej ma obowiązek uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu i wysokości renty jest sytuacja zdrowotna i materialna marynarza ubiegającego się o przyznanie renty.

Przy rozpatrywaniu złożonego wniosku o przyznanie renty z Marynarskiego Funduszu Renty Chorobowej Zarząd Funduszu uwzględnia następujące czynniki:

1.     Stan zdrowia marynarza w oparciu o przedłożoną dokumentację.

2.      Wysokość dochodu na jednego członka rodziny, poparte oświadczeniem marynarza o przychodzie netto na osobę we wspólnym  gospodarstwie domowym wraz ze wskazaniem miejsca pracy osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym .

3.       Braku innych dochodów na lądzie zgodnie z przedłożonym przez marynarza oświadczeniem. 

Formularze do pobrania:

Wniosek o przyznanie renty z Marynarskiego Funduszu

Oświadczenie o wysokości dochodów

Oświadczenie o braku dochodów