2019-04-14
Kluby P&I zalecają, najpierw Związek Zawodowy
Według najnowszej publikacji klubów P&I dotyczących Konwencji MLC i polis ubezpieczeniowych przez nią wymaganych zaleca się marynarzom aby w pierwszej kolejności, w przypadku problemu, marynarz kontaktowali się ze swoim Związkiem Zawodowym i Armatorem w celu znalezienia rozwiązania zanim wystąpi do ubezpieczyciela. Jest to jak najbardziej zgodne z naszymi dotychczasowymi poglądami z tym, że w przypadku gdy marynarz będzie szukał rozwiązania swojego roszczenia bezpośrednio z armatorem, bez pomocy Związku Zawodowego zalecamy aby przynajmniej się skonsultował z nim w celu zasięgnięcia porady.

OMK zapewnia pomoc w roszczeniach pracowniczych wszystkim marynarzom zrzeszonym w Organizacji w tym także poprzez reprezentacje przed klubami P&I.

Kilka najważniejszych spraw:

- aby skorzystać z pomocy OMK, należy zapisać się do Organizacji przed wystąpieniem nieszczęśliwego zdarzenia, nigdy nie wiadomo kiedy to nastąpi tak wiec proponujemy wypełnienie deklaracji członkowskiej na www.omk.org.pl

- w przypadku niewypłaconych wynagrodzeń, klub P&I może stać się partnerem i gwarantem wypłaty pensji w przypadkach gdy marynarz zostaje porzucony, co według definicji oznacza, iż:

a) armator odmawia pokrycia kosztów powrotu do miejsca zamieszkania (lub zaciągu wg. kontraktu),

b) armator pozostawił marynarza bez opieki wsparcia (tutaj jest dość duże pole do interpretacji MLC, mowa o marynarzach np. po wypadkach przy pracy, na zwolnieniach lekarskich itp.),

c) armator w jakikolwiek inny sposób zerwał kontakt z marynarzem, włącznie z niewypłaceniem wynagrodzenia przez ponad 2 miesiące.

Dalej istnieją inne reguły dla marynarzy roszczących zaległe wynagrodzenia i przebywają na statku w chwili złożenia sprawy, inne dla marynarzy którzy są już w domu, a pracodawca nie wypłaca pensji. Można by dalej dzielić ta na kolejne etapy i podetapy np. na marynarzy którzy dalej pracują, a marynarzy którzy po prostu przebywają na statku itd. Itd.. Pamiętajmy jednak, że roszczenia związane z polisami P&I można składać maksymalnie na 4 miesiące wstecz.

Konwencja MLC obejmuje swoimi postanowieniami prawie wszystkie statki morskie uprawiające żeglugę na wodach międzynarodowych. Polisy gwarancyjne P&I zawierane są na rok czasu i obowiązują zawsze od 20 lutego danego roku do 20 lutego roku następnego. Obowiązkiem armatora jest wywieszenie polisy w miejscu dostępnym dla całej załogi. Na polisie P&I będzie nazwa klubu ubezpieczeniowego, którą warto zanotować.

W artykule użyto naprzemiennie słów armator / pracodawca ponieważ mamy różne przypadki zatrudnienia jednak końcowa odpowiedzialność finansowa za roszczenia załogi wg. MLC zawsze ciąży na armatorze.

Marynarze należący do OMK mają możliwość skorzystania z numeru awaryjnego 24/7 podanego w Strefie Członków Związku OMK.

T.L.