2020-05-04
Od 2 maja zmiana przepisów - kwarantanna marynarzy nie obowiązuje
Od 2 maja zmiana przepisów - kwarantanna marynarzy nie obowiązuje

Rozporządzenie z dnia 2 maja 2020r., zwalnia z kwarantanny marynarzy i rybaków powracających z zagranicy po zakończeniu kontraktu, również innymi środkami transportu niż statek.

Zgodnie z § 3. 1. w/w rozporządzenia, po powrocie ze statku/pracy marynarze i rybacy zostali "urzędowo" zwolnieni z kwarantanny.

Najważniejszy dla marynarzy paragraf poniżej, (cały tekst rozporządzenia):

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dziennik Ustaw, poz. 792.

§ 3. 1. Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych: 
1)  przez: 
a)  załogę statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia  3 lipca  2002 r.  –  Prawo  lotnicze  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 
b)  rybaków  w rozumieniu  art. 2 pkt 9  ustawy  z dnia  11 września  2019 r.  o pracy  na  statkach  rybackich  (Dz. U. poz. 2197) lub marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także: 
–  marynarzy lub rybaków powracających z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek, po zakończeniu zatrudnienia na statku, 
–  marynarzy lub rybaków mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej schodzących ze statku w polskim porcie po upływie okresu pracy na statku celem bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy o pracy na morzu, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
–  marynarzy lub rybaków udających się do portu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również innym niż statek środkiem transportu, celem bezzwłocznego podjęcia zatrudnienia na statku, 
–  osoby  wykonujące  pracę  lub  świadczące  usługi  na  statkach  lub  morskich  platformach  wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę, 
c)  członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), w tym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż statek, w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 993), 
d)  załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim,
(……)
§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ...

Rozporządzenie .pdf.
Ryszard Rybicki