2017-10-05
WYBORY DO WŁADZ Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność na kadencję 2018 - 2022
KOLEŻANKI I KOLEDZY, Uprzejmie informujemy, iż OMK NSZZ Solidarność rozpoczyna proces wyborczy na nową kadencję 2018 - 2022.

Ø  Komisja OMK NSZZ Solidarność podjęła uchwałę, iż wszyscy członkowie OMK NSZZ Solidarność stanowią 1 okręg wyborczy.

Ø  Komisja OMK NSZZ Solidarność podjęła uchwałę, iż na każdych rozpoczętych 50 członków związku przypada 1 mandat delegata na zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Biorąc pod uwagę aktualną ilość członków OMK utworzono 28 miejsc mandatowych.

Ø  Dodatkową uchwałą utworzono listę dla delegatów rezerwowych, którzy w przypadku wycofania się / rezygnacji / delegata głównego będą zastępować jego miejsce.

 

Kto może głosować / zgłaszać kandydatów na delegatów ?

Ø  Każdy członek OMK NSZZ Solidarność może głosować jak i zgłaszać kandydatów na delegatów (także samego siebie) spośród członków OMK NSZZ Solidarność w terminie od 05.10.2017 do 30.10.2017) maksymalna ilość zgłaszanych kandydatów przez jednego członka OMK to 28).

 

Kto może kandydować ?

Ø  Każdy członek OMK NSZZ Solidarność legitymujący się ponad 6 miesięczną , nieprzerwaną przynależnością do NSZZ Solidarność posiada czynne prawo wyborcze.

 

Jak zgłaszać kandydatów ?

Ø  Kandydatów zgłasza się na piśmie. Zgłoszenie musi zawierać dane osobowe kandydata oraz funkcję związkową na jaką jest zgłaszany (w pierwszym etapie zgłaszamy jedynie kandydatów na delegatów), imię, nazwisko, podpis i adres zamieszkania zgłaszającego. Dodatkowo należy przedstawić zgodę kandydata na kandydowanie – w przypadku braku możliwości jej uzyskania Komisja Wyborcza wystąpi do zgłaszanego kandydata o zgodę.

Ø  Kandydatów na delegatów można zgłaszać:

o    Osobiście do biura OMK NSZZ Solidarność na ul. Szarotki 8, do dnia 30.10.2017 w godz. 08.00 – 15.30 w dni robocze.

o    Pocztą na adres z OMK NSZZ Solidarność Ul. Szarotki 8, 71-604 Szczecin.

o    E-mailowo (biuro@nms.org.pl) – skan pisemnego zgłoszenia wraz z podpisem zgłaszającego. Adres e-mail z którego zostanie wysłane zgłoszenie powinien być zgodny z adresem odnotowanym w bazie danych OMK lub może to być adres statkowy zgodny z obecnym zamustrowaniem.

 

Kiedy kandydat na delegata staje się delegatem?

Ø  W głosowaniu na delegatów musi wziąć udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

Ø  Głosów ważnych musi być więcej niż nieważnych.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kalendarz wyborczy na kadencję 2018 - 2022

05.10.2017 otwarcie listy kandydatów na delegatów i rozesłanie listów informacyjnych o wyborach do władz OMK NSZZ Solidarność na kadencję 2018-2022 wraz z pełną informacją wyborczą w tym prośbę o zgłaszanie kandydatów na delegatów. Dodatkowo w pierwszym tygodniu października pojawi się informacja na stronie internetowej OMK oraz zostaną wysłane e-maile.

 

30.10.2017 zamknięcie listy kandydatów na delegatów.

 

Prezentacja kandydatów na delegatów i kampania wyborcza – w związku z faktem, iż wybory na delegatów na WZD OMK NSZZ Solidarność odbywają się za pośrednictwem „urny wyborczej” każdy kandydat będzie miał możliwość autoprezentacji oraz przedstawieniem informacji o swojej osobie, która będzie zawarta na karcie do głosowania oraz na stronie internetowej OMK. Autoprezentacja ograniczona jest do 700 znaków.

 

31.10.2017 przedstawienie listy kandydatów na delegatów w siedzibie OMK oraz opublikowanie jej na stronie internetowej OMK.

 

03.11.2017 – rozesłanie do wszystkich członków OMK listów zawierających listę kandydatów na delegatów wraz z informacjami wyborczymi dla tego etapu wyborów.

 

Od 03.11.2017 do 02.01.2018 – wybory delegatów OMK NSZZ Solidarność.

 

Pomiędzy 15.01.2018 i 30.03.2018 – zebranie sprawozdawczo - wyborcze delegatów OMK NSZZ Solidarność oraz wybory do władz OMK NSZZ Solidarność (Przewodniczący, Komisja OMK, Komisja Rewizyjna) oraz delegatów na WZD Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność oraz WZD Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność. W przypadku braku kworum zostanie zastosowana metoda wyborów „z urną”

Kadencja każdej władzy trwa przez 4 lata.

 

Dokumenty powiązane z wyborami, z którymi warto się zaznajomić umieściliśmy na naszej stronie internetowej, gdzie także będziemy umieszczać wszelkie dalsze informacje związane z procesem wyborczym – www.omk.org.pl

 

 

* Dokumentami nadrzędnymi nad niniejszą ulotką są Statut NSZZ Solidarność, Ordynacja Wyborczej NSZZ Solidarność.